Stadgar

Stadgar för Oskarströms samhällsförening

1) Föreningens namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Oskarströms Samhällsförening. Organisations nummer 802461-2809. Verksamhetsområdet är Oskarström med omnejd. Föreningen har sitt säte i Halmstads kommun.

2) Föreningens ändamål

•Att bygga ett levande samhälle, lyfta fram dess egen kapacitet och särart.
•Föreningen skall fångar upp åsikter, tillvaratar och organiserar den kapacitet och de goda idéer som finns i Oskarström.
•En samlad stark röst hörs bättre än många små.
•Tillsammans bestämmer vi inom vilka områden vi ska arbeta för att göra Oskarström till ett samhälle där företag, organisationer och privatpersoner trivs och utvecklas.
•Det kan vara allt från stora infrastrukturella frågor till att lyfta fram Oskarströms minsta förenings intressefråga.
•Verka för att utveckla och bredda kulturlivet i Oskarström
•Medverka i och arrangera kulturella arrangemang.
•Samordna ortens kulturliv.
•Samhällsföreningen tar hand om de frågor som inte hanteras av andra föreningar.
•Samhällsföreningen skall inte konkurrera med andra föreningarna i Oskarström gällande aktiviteter.
•Samverkan kan ske med andra föreningar i projekt inom det verksamhetsområde som överenskommits.
•Föreningen är obunden såväl politiskt som religiöst.

3) Förverkligande av ändamål

Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar verkar i arbetsgrupper eller sektioner som beslutas på föreningens styrelsemöte eller föreningsmöte.
Föreningsstyrelsen beslutar alltid om upphörande av arbetsgrupper och sektioner.

Arbetsgrupper och sektioner.

Arbetsgrupper ska arbeta med särskilda projekt. När projektet är klart avslutas arbetsgruppen. En arbetsgrupp kan vara vilande ett antal år enligt styrelsens beslut.
Verksamheten bedrivs genom att styrelsen bereder frågor och fördelar arbete med dessa inom sig.

Sektioner som skall arbeta mer långsiktigt inom föreningen. Sektionen skall ha ett arbetsutskott (AU) där den sammankallande skall ingå eller vara adjungerad i styrelsen.
Ekonomin redovisas av ordinarie kassör i föreningen och bokförs med separata konton i ordinariebokföring.
Protokoll skall föras vid AU:s sammanträden eller sektionsmöten, vilket skall föreläggas till styrelsen vid nästa styrelsemöte.
Medlemmar i sektionen skall vara medlemmar i samhällsföreningen och betala årsavgift där. Sektionen kan utdebitera extra medlemsavgift för sina medlemmar efter beslut vid sektionsmöte. Erhållna bidrag och intäkter till sektionen skall användas i sektionens verksamhet. Upphör sektionen tillfaller innestående medel samhällsföreningen.

Arbetsgrupper och sektioner skall lämna underlag till verksamhets berättelsen till styrelsen.

4) Medlemskap

Medlemskap erhåller personer, föreningar och företag boende eller verksamma inom verksamhetsområdet.
Styrelsen äger rätt att på andra grunder besluta om medlemskap i enskilda fall.

5) Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.
Medlemmar skall ha löst medlemsavgift innan kommande årsmötet för att ha rösträtt.

6) Utträde ur föreningen

Den som inte betalat medlemsavgift betraktas inte som medlem. Medlem som motverkar föreningens stadgar och/eller beslut kan uteslutas genom beslut av styrelsen.
Vid utträde av styrelsemedlem, kan om stadgarna så föreskriver, fyllnadsval ske.

7) Upplösande av förening

Föreningen kan upplösas vid två av varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.
Beslut om upplösning skall ske med enkel majoritet. (51 %) Överskjutande medel skall skänkas till Barncancerfonder.

8) Årsmötet

Ordinarie årsmöte hålls senast innan utgången av februari månad. Vid årsmötet erhåller närvarande medlem 1 röst.
En medlem kan föra som mest 1 fullmakt för annan medlem. Beslut fattas enligt enkel majoritet. (51 %)

Vid årsmötet föreslås följande dagordning gälla:

1 Val av ordförande för årsmötet.

2 Val av sekreterare för årsmötet.

3 Fastställande av dagordning.

4 Val av två justeringsledamöter och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

5 Godkännande av kallelsen.

6 Anmälan om till årsmötet väckta frågor.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

8 Revisorernas berättelse.

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Redovisning av budget och verksamhetsplan.

11 Val av ordförande på 1 år.

12 Val av övriga styrelseledamöter på 2 år.

13 Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

14 Val av två revisorer på 1 år. I detta val får inte styrelsen delta.

15 Val av två valberedare på 1 år.

16 Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.

17 Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.

18 Övriga frågor.

19 Årsmötets avslutande. (Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet är ojämnt väljs det antal som är mindre än hälften på 1 år. Avgående styrelseledamöter kan återväljas.)

9) Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar var av en är sammankallande och väljs på årsmötet.
Valberedningen ska redovisa ett förslag på styrelse och revisorer till årsmötet.

10) Styrelse

•Styrelsen skall verkställa årsmötens beslut, rapportera till detta, samt verka enligt stadgarna.
•Styrelsen skall bestå av minst 6 och högst 8 ledamöter inkl. suppleanter.
•Endast fysiska personer kan väljas.
•Styrelsen utser två styrelseledamöter som firmatecknare (var för sig).
•Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, räkenskaper och löpande verksamhet och information till medlemmarna.
•Styrelsen ansvarar för att medlemsförteckning upprättas och underhålls.
•Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av antalet valda ledamöter är närvarande.
•Styrelsebeslut, då konsensus inte kan nås, skall fattas genom enkel majoritet utom i de fall annat föreskrivs i stadgarna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
•Styrelsen sammanträder när minst en styrelsemedlem begär detta.
•Ordföranden är sammankallande.
•Styrelsen skall föra protokoll i löpande nummerordning vid styrelsemöten.
•Styrelsen kan kräva att anteckningar förs vid arbetsgrupper. •Protokollen från föreningsmöten och årsmöten skall vara tillgängliga för medlemmarna.
•Styrelsen skall sammankalla till årsmöte och till extra föreningsmöte om det anses påkallat.
•Styrelsen lämnar uppgift om avgående ledamöter till valberedningen senast 2 månader innan årsmötet, som lämnar förslag om nyval till årsmötet.
•Styrelsen lämnar i god tid före årsmötet räkenskaperna till revisorerna samt utan dröjsmål överlämnar det material som revisorerna efterfrågar, 1 månad före årsmötet.

11) Information till medlemmar och boende på orten.

Samhällsföreningen skall ha hemsida, facebook eller motsvarande där information om föreningen finns.
Information på anslagstavlor, utskick av informations blad och annons i dagstidningar.

12) Kallelse

Kallelse till årsmötet skall ske senast 3 veckor före mötet genom anslag på anslagstavlor och på föreningens hemsida eller på annat sätt.
Kallelser till extra årsmöten, styrelsemöten och föreningsmöten skall ske senast 2 veckor för mötet enl. ovan.

13) Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara från 1 jan till och med 31 dec.

14) Ändring av stadgar

Ändringar av stadgarna kan ske vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie, med enkel majoritet som beslutsunderlag.